MENU

发表文章

Inhibition of autophagy potentiated the anti-tumor effects of VEGF and CD47 bispecific therapy in glioblastoma. Applied Microbiology and Biotechnology

发布日期:2020-07-08 浏览次数:14

Xuyao Zhang,Shaofei Wang,Yanyang Nan, Jiajun Fan, Wei Chen, Jingyun Luan, Yichen Wang, Yanxu Liang, Song Li, Wenzhi Tian, Dianwen Ju. Inhibition of autophagy potentiated the anti-tumor effects of VEGF and CD47 bispecific therapy in glioblastoma. Applied Microbiology and Biotechnology.


https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00253-018-9069-3/Upload/file/20180523/20180523181656_0941.docx